رتبه های برتر وزارت بهداشت و زیست شناسی

سرکار خانم سحر امیدی

سرکار خانم سحر امیدی

رتبه 3 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

آقای حسن علیزاده

آقای حسن علیزاده

رتبه 2 بیوتکنولوژی پزشکی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم سیما نوروزی

سرکار خانم سیما نوروزی

رتبه 6 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خام رویا صادقیان

سرکار خام رویا صادقیان

رتبه 4 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم الهه شاهی

سرکار خانم الهه شاهی

رتبه 11 ایمونولوژی و رتبه یک ژنتیک وزارت علوم

سرکار خانم نیلوفر زاهد

سرکار خانم نیلوفر زاهد

رتبه 2 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم نازنین دژکام

سرکار خانم نازنین دژکام

رتبه 5 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

آقای سید ساعد علوی

آقای سید ساعد علوی

رتبه 19 هماتولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

سرکار خانم فرشته شجاعی

سرکار خانم فرشته شجاعی

رتبه 2 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

جناب آقای عرفان حیدری

جناب آقای عرفان حیدری

رتبه 7 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم طیبه بهرامی

سرکار خانم طیبه بهرامی

رتبه 5 هماتولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

سرکار خانم نگین رهبری

سرکار خانم نگین رهبری

رتبه 4 ایمونولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

سرکار خانم ناهید منصوری

سرکار خانم ناهید منصوری

رتبه 1 دکتری بیولوژی تولید مثل

سرکار خانم نوشین حیدری

سرکار خانم نوشین حیدری

رتبه 3 کارشناسی ارشد تغذیه

سرکار خانم المیرا احمدی

سرکار خانم المیرا احمدی

رتبه 2 بیوتکنولوژی پزشکی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم نسیم زمانی

سرکار خانم نسیم زمانی

رتبه 2 دکتری ژنتیک پزشکی

سرکار خانم عاطفه فیروزی

سرکار خانم عاطفه فیروزی

رتبه 2 ویروس شناسی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 3

سرکار خانم تینا بخشی

سرکار خانم تینا بخشی

رتبه 4 میکروبیولوژی پزشکی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 3

سرکار خانم جملیه برزگر

سرکار خانم جملیه برزگر

رتبه 3 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم فاطمه شاه حسینی

سرکار خانم فاطمه شاه حسینی

رتبه 8 ایمونولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

سرکار خانم مریم حیدرنژاد

سرکار خانم مریم حیدرنژاد

رتبه 1 دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

سرکار خانم رقیه مختاری

سرکار خانم رقیه مختاری

رتبه یک ژنتیک وزارت علوم 

سرکار خانم ترانه اسعدیان

سرکار خانم ترانه اسعدیان

رتبه 2 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم مونا علیزاده

سرکار خانم مونا علیزاده

رتبه 1 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم آرزو کریمیان

سرکار خانم آرزو کریمیان

رتبه 8 هماتولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

جناب آقای پدارم پوراحمدی

جناب آقای پدارم پوراحمدی

رتبه 10 ایمونولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

سرکار خانم مهشید جعفرلو

سرکار خانم مهشید جعفرلو

رتبه 2 دکتری باکتری شناسی پزشکی

سرکار خانم هدی سعادت

سرکار خانم هدی سعادت

رتبه 1 دکتری سلولی مولکولی وزارت علوم 

سرکار خانم آیلار ایمانی

سرکار خانم آیلار ایمانی

رتبه یک دکتری بیوتکنولوژی میکروبی

سرکار خانم فاطمه قارچولو

سرکار خانم فاطمه قارچولو

رتبه 2 دکتری بیوشیمی وزارت علوم 

سرکار خانم طاهره دبستانی

سرکار خانم طاهره دبستانی

رتبه 2 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

جناب آقای امیرحسین شفیعیان

جناب آقای امیرحسین شفیعیان

رتبه 4 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

جناب آقای مرتضی صداقت

جناب آقای مرتضی صداقت

رتبه 11 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم نعیمه روشن ضمیر

سرکار خانم نعیمه روشن ضمیر

رتبه 2 دکتری بیوتکنولوژی پزشکی و رتبه 1 دکتری سلولی...

سرکار خانم سحر امیدی

سرکار خانم سحر امیدی

رتبه 3 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

آقای حسن علیزاده

آقای حسن علیزاده

رتبه 2 بیوتکنولوژی پزشکی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم سیما نوروزی

سرکار خانم سیما نوروزی

رتبه 6 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خام رویا صادقیان

سرکار خام رویا صادقیان

رتبه 4 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم الهه شاهی

سرکار خانم الهه شاهی

رتبه 11 ایمونولوژی و رتبه یک ژنتیک وزارت علوم

سرکار خانم نیلوفر زاهد

سرکار خانم نیلوفر زاهد

رتبه 2 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم نازنین دژکام

سرکار خانم نازنین دژکام

رتبه 5 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

آقای سید ساعد علوی

آقای سید ساعد علوی

رتبه 19 هماتولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

سرکار خانم سحر امیدی

سرکار خانم سحر امیدی

رتبه 3 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

آقای حسن علیزاده

آقای حسن علیزاده

رتبه 2 بیوتکنولوژی پزشکی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم سیما نوروزی

سرکار خانم سیما نوروزی

رتبه 6 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خام رویا صادقیان

سرکار خام رویا صادقیان

رتبه 4 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم الهه شاهی

سرکار خانم الهه شاهی

رتبه 11 ایمونولوژی و رتبه یک ژنتیک وزارت علوم

سرکار خانم نیلوفر زاهد

سرکار خانم نیلوفر زاهد

رتبه 2 ژنتیک انسانی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

سرکار خانم نازنین دژکام

سرکار خانم نازنین دژکام

رتبه 5 بیوشیمی بالینی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

آقای سید ساعد علوی

آقای سید ساعد علوی

رتبه 19 هماتولوژی از مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

چرا گروه آموزشی تألیفی دکتر همایونی؟!

گروه آموزشی تآلیفی دکتر همایونی با 19 سال سابقه و پس از سال ها همکاری با مراکزی نظیر مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان و پارسه، در حال حاضر به صورت مستقل، با بهرگیری از برترین اساتید کشور، افتخار آن را دارد که در خدمت داوطلبان شرکت آزمون ارشد و دکتری رشته های علوم پزشکی [وزارت بهداشت] و زیست شناسی  باشد.

مهم ترین وجه تمایز این گروه با سایر مراکز
1- برگزار کننده طولانی ترین دوره با حداقل هزینه [طول دروه و هزینه ما را با سایر مراکز مقایسه کنید]!!!
2- بهره گیری از برترین و با سابقه ترین اساتید کشور 
3- برگزار کننده 8 مرحله آزمون آزمایشی رایگان کشوری
4- امکان مشاوره و برنامه ریزی درسی طبق بروزترین روشهای مطالعه دنیا به صورت رایگان
5- امکان انصراف و بازپرداخت شهریه کلاس تا ابتدای جلسه دوم کلاس

انتخاب آگاهانه، 
اولین گام در راه رسیدن به موفقیت 
 
Image

سوالات متداول

در زیر به تمامی سوالات متداول داوطلبان پاسخ داده شده است

زمان ثبت نام و برگزاری کنکورارشد و دکتری وزارت بهداشت و زیست شناسی [وزارت علوم]؟
آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
زمان ثبت نام: هفته اول اسفند
زمان برگزاری آزمون: پنجشنبه و جمعه آخر تیرماه
آزمون ارشد وزارت علوم [زیست شناسی ]
زمان ثبت نام: نیمه آذر
زمان برگزاری آزمون: اولین پنجشنبه و جمعه اردیبهشت ماه
آزمون کارشناسی دکتری وزارت بهداشت
زمان ثبت نام: نیمه دوم بهمن
زمان برگزاری آزمون: نیمه اردیبهشت ماه 
آزمون دکتری وزارت علوم [زیست شناسی ]
زمان ثبت نام: هفته دوم آذر ماه
زمان برگزاری آزمون: اولین جمعه اسفندماه
برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد باید از چه تاریخی شروع کنم؟
آیا باید کتاب های مرجع بخونم؟
آیا معدل در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم نقش داره؟
بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و زیست کدام است؟
در کنکور وزارت بهداشت شرکت کنم یا وزارت علوم؟
اهمیت زبان در کنکور دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم چقدره؟
جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری در خارج از کشور، چه رشته ای در کارشناسی ارشد بخونم؟
جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد چه رشته ای بخونم؟
آیا در مقطع فوق لیسانس امکان دریافت مهر نظام پزشکی و تأسیس آزمایشگاه وجود داره؟
آیا درصد درس زبان در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت حد نصاب دارد؟
برترین دانشگاه های علوم پزشکی کدامند؟
معدل مؤثر در آزمون وزارت علوم و بهداشت چیست؟

اطلاعات آموزشگاه

خیابان ولیعصر جنوب به شمال، بعد از میدان ولیعصر، بعد از تقاطع زرتشت، کوچه پزشک پور ، پلاک 12 ، طبقه دوم، مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

  • dummy021-86036220

  • dummy0912-210-9876

  • dummy info@drhomayouni.com

درباره ما

گروه آموزشی تآلیفی دکتر همایونی با 19 سال سابقه و پس از سال ها همکاری با مراکزی نظیر مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان و پارسه، در حال حاضر به صورت مستقل، در حوضه نشر و برگزاری کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم پزشکی [وزارت بهداشت] و زیست شناسی فعالیت می نماید.

رزومه اساتید، شهریه و طول دوره های ما را با سایر مراکز مقایسه نمایید!

جستجو